Podešavanje tipova troškova – pregled, uređivanje i dodavanje tipova troškova

Opcijom unosa dodatnih troškova na putni račun otvara se padajući meni sa unapred definisanim vrstama troškova: smeštaj, prevozna sredstva, putarine, gorivo, parking, reprezentacija, dnevnica-domaći, dnevnica-strani, kilometraža i drugi.

U ovom modulu moguće je uređivati i dodavati vrste troškova. Nije moguće izbrisati vrstu troška ako je već korišćena u evidenciji (putni račun). Moguće je uneti neograničen broj vrsta troškova.

Takođe je moguće uneti neograničen broj različitih oznaka (šifara) za jednu vrstu troškova. Dakle, jedna vrsta troškova može imati nekoliko oznaka koje će se razlikovati u zavisnosti od naloga na koji su knjiženi.