Opšti uslovi probnog korišćenja sistema Gooma („Opšti uslovi“) UVODNE ODREDBE 1.1. Ovi Opći uvjeti odnose se isključivo na probnu upotrebu Gooma sistema i uređuju međusobne odnose između firme 4APP SOLUTION d.o.o., Drage Gervaisa 30, Zagreb OIB: 18278836636 („Proizvođač“), s jedne strane, i osobe prema kojoj Gooma sistem je isporučen kako bi se testirao u vremenskom periodu utvrđenom ovim Opštim uslovima („Korisnik“), s druge strane. 1.2. Korisnik prihvata Opšte uslove i oni se na njega primenjuju od trenutka registracije Korisnika u skladu sa tačkom 2.6. Opštih uslova, a smatra se da je u tom trenutku zaključen ugovor između Proizvođača i Korisnika o probnom korišćenju Gooma sistema u elektronskoj formi. 1.3. Na kraju probnog perioda, ovi Opšti uslovi prestaju da važe na prava i obaveze Proizvođača i Korisnika. Istog dana, Korisniku prestaju sva prava vezana za korišćenje Gooma sistema. 1.4. Za korišćenje Gooma sistema nakon isteka probnog perioda, Korisnik mora da zaključi poseban ugovor sa Proizvođačom o korišćenju Gooma sistema. 1.5. Radi izbegavanja sumnje, ovi Opšti uslovi se ne primenjuju na korišćenje Gooma sistema nakon isteka probnog perioda, čak i ako je između Proizvođača i Korisnika zaključen ugovor o korišćenju iz tačke 1.4. ovih Opštih uslova. 1.6. Dužnost i pravo Korisnika je da proveri validnost Opštih uslova i da, ukoliko se ne slaže sa Opštim uslovima, odmah obavesti Proizvođača. U gore pomenutom slučaju, probno korišćenje se prekida odmah nakon što je Proizvođač primio relevantno obaveštenje od Korisnika. 1.7. Neovlašćeno korišćenje Gooma sistema i/ili korišćenje suprotno Opštim uslovima predstavlja kršenje autorskih prava Proizvođača.

  1. DEFINICIJE 2.1. „Gooma sistem“ ili „Gooma“ je aplikativni softver čiji je Proizvođač jedini i isključivi nosilac prava, autor, pronalazač i vlasnik, a koji kao softverski alat služi za prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu. Funkcionalnosti Gooma sistema su navedene u tački 3. Opštih uslova. Gooma sistem uključuje sva ažuriranja prema nahođenju Proizvođača. 2.2. „Korisnik“ je pravno lice, vlasnik obrta, nosilac samostalne delatnosti ili drugi privredni subjekt, koji je pristupio ovim Opštim uslovima registracijom. 2.3. „Krajnji korisnik“ je fizičko lice, zaposleno kod Korisnika ili u drugom odnosu sa Korisnikom, koje je ovlašćeno da koristi Gooma sistem u ime i za račun Korisnika tokom probnog perioda. Najveći mogući broj Krajnjih korisnika tokom Probnog perioda je objavljen na veb lokaciji proizvođača vvv.gooma.biz. 2.4. „Lični podaci“ su podaci definisani kao takvi članom 4. UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takve podatke i o njenom opozivu Direktive 95/46/EC („Opšta uredba o zaštiti podataka“) i koje je Korisnik dostavio Proizvođaču u svrhu obrade, kako je opisano u tački 7. Opštih uslova. Izrazi koji se koriste u ovim Opštim uslovima u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a koji nisu izričito drugačije definisani u ovim Opštim uslovima, imaju značenje utvrđeno Opštom uredbom o zaštiti podataka. 2.5. „Probno korišćenje“ je korišćenje Gooma sistema od strane jednog Korisnika, radi testiranja njegovog rada, u periodu od završetka Registracije do isteka roka iz tačke 4.4. odnosno tačka 4.10. Opšti uslovi. Probno korišćenje ni na koji način ne obavezuje Korisnika da kupi Gooma sistem, niti da obavesti Proizvođača da odustaje od kupovine Gooma sistema. Probno korišćenje ne uključuje korisničku podršku ili pružanje bilo koje druge usluge od strane Proizvođača.

2.6. „Registracija“ je automatizovana procedura kojom Proizvođač, na osnovu podataka koje je Korisnik dao za ovu svrhu (ime i prezime i email adresa Krajnjeg korisnika), dodeljuje Korisniku korisničko ime i lozinku za Probnu upotrebu. Postupak registracije počinje od trenutka kada Korisnik podnese zahtev za registraciju Proizvođaču putem sajta Proizvođača vvv.gooma.biz, pod uslovom da je na mestu predviđenom za to naveo da prihvata ove Opšte uslove. to, a završava se kada se Korisniku isporuči automatski generisana elektronska (e-mail) poruka sa korisničkim imenom i lozinkom za probnu upotrebu. 2.7. „Srodni sistemi“ su drugi internet sajtovi, proizvodi i/ili usluge sa kojima je moguće povezati se preko Gooma sistema. 2.8. „Uputstva“ su uputstva za registraciju i korišćenje Gooma sistema, objavljena na sajtu Proizvođača vvv.gooma.biz.

  1. FUNKCIONALNOSTI 3.1. Opšte o funkcionalnostima: Gooma sistem, kao integrisani informacioni sistem, nudi Korisniku zaokružen i automatizovan proces prikupljanja, obrade i distribucije podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu i ispunjava obavezu kreiranja izveštaja koji se odnose na putne troškove u trenutku. njihovog stvaranja. Gooma podržava rad korisnika na desktop računaru, koristeći internet pretraživač za pristup veb aplikaciji i kao mobilnu aplikaciju koja beleži kretanje uz pomoć GPS-a i vodi evidenciju i kreira izveštaje na osnovu ovih podataka, komunicira sa serverom i distribuira izveštaje putem e-maila. Gooma sistem se može integrisati sa drugim IT sistemima (ERP rešenja). Gooma evidentira kretanje, evidentira troškove i automatski obračunava propisane elemente za evidentiranje i obračun putnih troškova (iznos dnevnica, evidencija korištenja u službene i privatne svrhe, preračunavanje svih svjetskih valuta u hrvatske kune i sl.) i generira izvještaj o putovanju. troškovi. Gooma sistem automatski preuzima ažurne informacije o kursnoj listi, a prilikom obračuna uzima u obzir poreski status prevoznog sredstva (privatni ili službeni automobil ili sredstvo javnog prevoza). Razmena podataka između mobilnog uređaja i servera odvija se u realnom vremenu, poštujući pravilo hronološkog inkrementalnog dopunjavanja podataka. U slučaju kada je sistem oflajn, podaci se čuvaju na mobilnom uređaju i razmena podataka sa serverom se odvija u trenutku kada je mreža dostupna. Kreiranje izveštaja od prikupljenih podataka može se vršiti samostalno i nezavisno na mobilnom uređaju, ali i putem veb aplikacije, ručnim unosom i administracijom podataka. Gooma sistem podržava upotrebu interfejsa na dva jezika, hrvatskom i engleskom. 3.2. Tokom probnog perioda, Korisnik ima priliku da isproba sve funkcionalnosti Gooma sistema.
  1. PROBNA UPOTREBA 4.1. Korisnik mora da ispunjava tehničke i radne uslove, koji su neophodni za efikasnu i bezbednu Probnu upotrebu. Predmetni uslovi su objavljeni na sajtu vvv.gooma.biz i određuju najmanje: Pristup internetu softverska i hardverska oprema za korišćenje Interneta dodatni softver, ako je to uslov za korišćenje određenih funkcionalnosti Gooma sistema sredstva za identifikaciju, koja su preduslov za registraciju i korišćenje Gooma sistema. 4.2. Korisnik sam obezbeđuje uslove iz tačke 4.1. Opšti uslovi. Proizvođač ne garantuje ispravan i bezbedan rad Gooma sistema, ukoliko Korisnik ne ispunjava uslove iz tačke 4.1. Opštih uslova i/ili koristi Gooma sistem suprotno Uputstvima. 4.3. Pristup Gooma sistemu tokom probnog perioda moguć je samo u skladu sa Opštim uslovima i uputstvima. 4.4. Probno korišćenje traje 30 (trideset) dana od dana registracije. Izuzetno, kada za to postoje objektivni razlozi na strani Proizvođača, Proizvođač može odobriti Korisniku produženje Probnog korišćenja u pisanoj formi. 4.5. Korisničko ime i lozinka dodeljeni Korisniku prilikom registracije koriste se za pristup Gooma sistemu tokom probnog perioda. Nakon isteka ovog perioda, Korisnik može pristupiti sistemu Gooma koristeći isto korisničko ime i lozinku koji su mu dodeljeni prilikom registracije, samo u slučaju da u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana registracije zaključi ugovor o korišćenju. kod Proizvođača iz tačke 1.4. Opšti uslovi. U suprotnom, svi korisnički podaci u vezi sa registracijom biće trajno izbrisani.

4.6. Korisnik je ovlašćen da koristi Gooma sistem isključivo za svoje potrebe, na način i u svrhu utvrđenu ovim Opštim uslovima i Uputstvima. 4.7. Korisnik je ovlašćen da koristi Gooma sistem isključivo za upravljanje putnim troškovima. Zabranjena je svaka druga upotreba Gooma sistema, a posebno: onemogućiti ili sprečiti druge korisnike da koriste Gooma sistem objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo koju informaciju, teme ili materijale koji su nezakoniti, lažni, uvredljivi ili propagiraju rasnu, seksualnu ili bilo koju drugu netoleranciju postavljati reklamne poruke, pozive, lančana pisma, piramidalne šeme, mogućnosti ili šeme ulaganja i druga reklamna obaveštenja zloupotrebljavaju, prete ili na drugi način krše prava drugih lica koristiti materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne preko Gooma sistema na bilo koji način koji krši prava intelektualne svojine, žigove, patente, poslovne tajne ili druga prava Proizvođača, drugih korisnika Gooma sistema ili trećih lica prenosite datoteke i drugi sadržaj u Gooma sistem koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, oštećene datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli da naškode radu Gooma sistema, opreme na ili sa kojom sistem funkcioniše prikupljaju i na bilo koji način koriste sve informacije o proizvođaču ili informacije treće strane putem Gooma sistema, kreiraju ili koriste lažne identitete u svrhu obmanjivanja Proizvođača ili drugih lica prikupljaju informacije ili koriste informacije o korišćenoj tehnologiji, idejama u pitanju, korišćenim pristupima i bilo kom drugom sadržaju Gooma sistema koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima. 4.8. Sva komunikacija između Korisnika i Proizvođača u vezi sa Probnom upotrebom moguća je isključivo elektronskim putem, na elektronsku (e-mail) adresu Proizvođača: gooma@4app-solution.hr. Proizvođač šalje obaveštenja Korisniku na elektronsku (e-mail) adresu koju je Korisnik prethodno naveo u tu svrhu. 4.9. Ukoliko do kraja probnog perioda između Proizvođača i Korisnika nije zaključen ugovor o korišćenju iz tačke 1.4. U skladu sa opštim uslovima, pravo Korisnika na korišćenje Gooma sistema prestaje poslednjeg dana probnog perioda. 4.10. U slučaju da Korisnik prekrši Opšte uslove, ovlašćen je Proizvođač, nakon pismenog upozorenja o povredi i ostavljanja odgovarajućeg roka za prestanak kršenja Opštih uslova, koji ne može biti kraći od 2 (dva) radna dana. , da se Korisniku spreči dalje Probno korišćenje, a smatra se da je tog dana istekao probni period.

  1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 5.1. Proizvođač je jedini nosilac (vlasnik) svih prava intelektualne svojine na sistemu Gooma. Gooma je registrovani žig za računarsku aplikaciju opisanu pod tačkom 3. Opštih uslova, čiji je nosilac (vlasnik) Proizvođač. Korisnik je dužan da poštuje sva autorska, intelektualna i druga srodna prava u vezi sa Gooma sistemom. 5.2. Registracijom korisnik stiče neekskluzivno, neprenosivo, prostorno neograničeno pravo korišćenja Gooma sistema tokom probnog perioda. 5.3. Korisnik nije ovlašćen da ometa računarsku ili softversku opremu Gooma sistema, niti da menja njegov način korišćenja ili rada. Ukoliko Korisnik izazove kvarove ili smetnje u radu Gooma sistema, Proizvođač će ih otkloniti uz naknadu prema važećem cenovniku. 5.4. Korisniku je posebno zabranjeno: koristite Gooma sistem na bilo koji drugi način osim kako je navedeno u ovim Opštim uslovima obrnuti inženjering, obrnuto kompajlirati, rastaviti ili na drugi način otkriti izvorni kod Gooma sistema ili preduzeti bilo koju drugu radnju koja krši prava intelektualne svojine Gooma sistema preduzimati sve druge radnje koje ugrožavaju, smanjuju ili sprečavaju upotrebu Gooma sistema od strane proizvođača ili trećih lica. 5.5. Ukoliko Korisnik, uz Probno korišćenje, stekne pravo korišćenja softvera za koji Proizvođač ima samo izvršno pravo korišćenja ili pravo korišćenja tzv. softver „otvorenog koda“, takvo korišćenje podleže uslovima dogovorenim između Proizvođača i njegovog davaoca licence, odnosno uslovima korišćenja koji se primenjuju na softver „otvorenog koda“ u pitanju, a koji Proizvođač stavlja na raspolaganje Korisniku na osnovu njegovog pismenog zahteva . OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 6.1. Korisnik koristi Gooma sistem na sopstvenu odgovornost. 6.2. Tokom probnog korišćenja, odgovornost proizvođača je isključena za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku, direktnu ili indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihod, ulaganja, dobru volju) koja proističe iz probnog korišćenja Gooma sistem i/ili srodni sistemi i/ili se odnosi na njihovu upotrebu. Ograničenje odgovornosti uključuje (ali nije ograničeno na): prenos virusa, kvar hardvera, grešku u vezi, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta. Proizvođač takođe nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog činjenice da se Korisnik oslonio na informacije, proizvode ili usluge objavljene na Gooma sistemu ili srodnim sistemima. 6.3. Proizvođač nije odgovoran za sadržaj i/ili rad Povezanih sistema, niti je ovlašćen da menja, ažurira ili potvrđuje sadržaj Povezanih sistema. Činjenica da Proizvođač omogućava povezivanje sa srodnim sistemima neće se tumačiti kao odobrenje, ovlašćenje, sponzorstvo ili bilo koji drugi tip povezivanja od strane Proizvođača sa srodnim sistemima. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku, direktnu ili indirektnu, specijalnu, slučajnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihod, ulaganja, dobru volju) uzrokovanu korišćenjem bilo kog sadržaja, proizvoda ili usluge Povezani sistemi ili oslanjajući se na njih. 6.4. Korišćenjem Gooma sistema, Korisnik se ne oslobađa obaveza propisanih pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise koji regulišu obavezu evidentiranja i obračuna putnih troškova, i snosi isključivu odgovornost za poštovanje svih pozitivnih propisa u tom smislu.
  1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 7.1. U cilju ispunjavanja međusobnih prava i obaveza u vezi sa probnom upotrebom, Proizvođač i Korisnik razmenjuju lične podatke na način da Proizvođač, kao obrađivač, obavlja obradu podataka o ličnosti u ime Korisnika, kao kontrolor podataka. 7.2. Proizvođač će obrađivati lične podatke isključivo u skladu sa prirodom i svrhom obrade kako je utvrđeno ovim Opštim uslovima i pisanim uputstvima Rukovaoca. Korisnik ima pravo da izmeni i/ili dopuni uputstva za obradu podataka o ličnosti i da o njima blagovremeno, a svakako pre njihove primene, obavesti Proizvođača. 7.3. Trajanje obrade je dozvoljeno i ograničeno samo u periodu od podnošenja prijave za registraciju do isteka Probnog korišćenja, odnosno dok se ne ispune obaveze iz Opštih uslova i lični podaci brišu ili vrate u slučaj da korisnik nije zaključio ugovor o korišćenju iz člana 1.4. Opšti uslovi, uz uslov poštovanja propisanih rokova skladištenja. 7.4. Proizvođač će obraditi lične podatke prikupljene preko Gooma sistema, i to: sledeće vrste ličnih podataka: Ime i prezime adresa E-pošte registarski broj vozila datum, vreme i mesto upravljanja vozilom datum, vreme i mesto zaustavljanja vozila telemetrijski podaci koji se odnose na: Krajnjeg korisnika u svrhu: ispunjavanja međusobnih prava i obaveza između Proizvođača i Korisnika koji proističu iz Probnog korišćenja i informisanja Korisnika (npr. o radu i održavanju Gooma sistema, o proizvodima i uslugama Proizvođača). 7.5. Proizvođač osigurava da lični podaci nisu i neće biti saopšteni ili otkriveni neovlašćenim trećim licima, osim u okolnostima kada je to dozvoljeno Opštom uredbom o zaštiti podataka, zakonom ili od strane Korisnika ili na osnovu pismene saglasnosti ispitanika. 7.6. Proizvođač će bez odlaganja pismeno obavestiti Korisnika ako podaci kojima se pristupa ili obrađuju nisu u skladu sa tačkom 7.4. Opšti uslovi. 7.7. Korisnik je dužan da sprovede odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio i mogao da dokaže da se obrada vrši u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i ima sledeća prava i obaveze:
  • daje uputstva Proizvođaču u skladu sa zakonskim osnovama za obradu i principima obrade ličnih podataka iz Opšte uredbe o zaštiti podataka preduzme odgovarajuće mere da ispitanicima pruži propisane informacije u vezi sa obradom ličnih podataka koji se na njih odnose da preduzme odgovarajuće mere kako bi blagovremeno postupio po zahtevu tuženog radi ostvarivanja svojih prava. 7.8. Korisnik je saglasan i ovlašćuje Proizvođača da koristi podizvođače koji će obavljati određene aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti iz ovih Opštih uslova, pod uslovom da podizvođači tokom i u vezi sa obradom podataka o ličnosti ispunjavaju sve obaveze iz ovih Opštih uslova. i Uslovi kao da su sami u njih ušli. Svaki podizvođač će preduzeti organizacione i tehničke mere da obezbedi adekvatan nivo zaštite u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju neispunjavanja obaveza podizvođača o zaštiti podataka o ličnosti, Proizvođač je odgovoran prema Korisniku za (ne)ispunjavanje relevantnih obaveza podizvođača. Korisnik je izričito saglasan da Proizvođač koristi podizvođače sa kojima je zaključio ugovore u trenutku kada je Korisnik pristupio ovim Opštim uslovima. Proizvođač će obavestiti Korisnika o nameravanoj dopuni ili zameni podizvođača, dajući mu mogućnost da prigovori istom. Ukoliko reklamacija nije razumno opravdana i rezultira dodatnim troškovima za Proizvođača, Korisnik je dužan da nadoknadi Proizvođaču dodatne nastale troškove i saglasan je sa svim posledicama koje mogu nastati u ovom slučaju u vezi sa Probnim korišćenjem Gooma sistema. . 7.9. Proizvođač je dužan da: obrađuje Lične podatke prema pisanim uputstvima Korisnika i u skladu sa Opštim uslovima poslovanja obezbediti da lica ovlašćena za obradu ličnih podataka postupaju u skladu sa uputstvima Korisnika i da su se obavezala da će poštovati poverljivost sprovodi i sprovodi tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa članom 32. Opšte uredbe o zaštiti podataka i ovim Opštim uslovima pridržavati se zabrane angažovanja podizvođača bez pismenog odobrenja Korisnika u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka i prethodnom tačkom 7.8. ovih Opštih uslova pridržavati se svih drugih važećih uslova propisanih Opštom uredbom o zaštiti podataka u vezi sa obradom podataka o ličnosti da pomogne Korisniku, u meri u kojoj je to moguće, u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za ostvarivanje prava nosioca podataka pomoći Korisniku, u meri u kojoj je to razumno, u obezbeđivanju usklađenosti sa obavezama u skladu sa članovima 32 do 36 GDPR uredbe omogućiti Korisniku da vrši nadzor obavesti Korisnika o povredi ličnih podataka po izboru Korisnika, nakon završetka pružanja usluga u vezi sa obradom, brisanje ili vraćanje Ličnih podataka Korisniku sarađuje sa nadzornim organom u obavljanju njegovih poslova.

7.10. Proizvođač garantuje da će u ispunjavanju obaveza iz ovih Opštih uslova preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio nivo bezbednosti koji je u skladu sa zahtevima propisa o zaštiti podataka o ličnosti i srazmeran rizike povezane sa obradom ličnih podataka, na način da se obezbedi takva zaštita koja sprečava slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu, neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka ili neovlašćeni pristup ličnim podacima koji su preneti, uskladišteni ili na drugi način obrađeni. Konkretno, proizvođač će obezbediti sledeće tehničke i organizacione mere: obezbediti dovoljne mere fizičke bezbednosti za poslovne prostore u kojima se nalaze uređaji i sistemi koji se koriste za obradu ličnih podataka tako da su dostupni samo ovlašćenom osoblju redovno ažurirati sve računare, uključujući prenosive i mobilne uređaje, koristeći ažuriranja bezbednosnog softvera izdata od strane proizvođača operativnog i aplikativnog sistema usvojiti odgovarajuće mehanizme u svrhu zaštite elektronske pošte i poslovnih aplikacija od neovlašćenog pristupa (neovlašćene izmene, kopiranje, brisanje, prosleđivanje i pregledanje) implementirati sistem identifikacije i ovlašćenja lica ovlašćenih za obradu ličnih podataka na svim uređajima i sistemima koji se koriste za obradu podataka o ličnosti na način da je moguće nedvosmisleno utvrditi aktivnosti svakog pojedinačnog lica (korisničko ime i lozinka ili PIN za mobilne telefone). ) izbegavajte korišćenje jedinstvenih korisničkih imena i lozinki za više ovlašćenih lica definiše i koristi jake lozinke koristite samo ovlašćeni i pravilno licencirani softver na prenosivim i mobilnim uređajima aktivirati antivirusni sistem na svim prenosivim i mobilnim uređajima obezbedite da antivirusni sistem stalno radi i da se redovno ažurira najnovijim ažuriranjima prema preporuci proizvođača kada čuvate osetljive lične podatke na spoljnim medijima (USB, CD, eksterni disk, itd.), dodatno ih zaštitite lozinkom (npr. Ekcel ili Vord lozinka) ili ih šifrujte pomoću jednog od alata za šifrovanje (npr. 7zip, Bitlocker, itd. ) tako da su bili čitljivi u slučaju neovlašćenog pristupa usled gubitka ili krađe spoljnog medija sprečiti svako neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka van službenih prostorija, kao i svako neovlašćeno deljenje bilo putem fizičkih medija ili slanjem putem mreže prilikom otpisivanja i ekološkog odlaganja računara i računarske opreme, osigurajte da su svi lični podaci trajno i nepovratno izbrisani pomoću jednog od sigurnih alata za brisanje ili fizičkim uništavanjem onemogući pristup prostorijama, opremi i sistemima odmah po prestanku radnog/ugovornog odnosa lica koje je obrađivalo Lične podatke.

7.11. Prilikom obavljanja svojih zadataka i obaveza, Proizvođač sarađuje sa službenikom za zaštitu podataka Korisnika ako je on imenovan, a u suprotnom sa licem koje ovlasti Korisnik i o kome je Korisnik pismeno obavestio Obrađivača. 7.12. Proizvođač garantuje da se lični podaci ne prenose u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora. U slučaju da se pojavi potreba da Proizvođač prenese lične podatke u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora, Korisnik će o tome biti obavešten bez odlaganja. U opisanom slučaju, Proizvođač će obezbediti da prenos podataka o ličnosti bude u skladu sa odgovarajućim zaštitnim merama propisanim obavezujućim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti iu tom slučaju će sa Korisnikom potpisati Standardne ugovorne klauzule. Evropske komisije koji će tada važiti. 7.13. Proizvođač i Korisnik su međusobno odgovorni za naknadu štete koja bi nastala drugoj strani zbog povrede obaveza iz ove tačke 7. Opštih uslova. VAŽENJE I IZMENA OPŠTIH USLOVA 8.1. Proizvođač objavljuje Opšte uslove poslovanja, uključujući i sve izmene Opštih uslova, na sajtu vvv.gooma.biz, gde je moguće preuzeti aktuelne Opšte uslove u formatu pogodnom za štampanje. Korisnik je ovlašćen da zatraži od Proizvođača da mu omogući pristup Opštim uslovima poslovanja koji su bili na snazi određeno vreme i više nisu važeći, ako se odnose na period nakon podnošenja zahteva za registraciju Korisnika. 8.2. Izmene Opštih uslova se objavljuju na način iz tačke 8.1. najmanje 8 (osam) dana pre stupanja na snagu. ZAVRŠNE ODREDBE 9.1. Za tumačenje Općih uvjeta, u slučaju da određeno pitanje nije uređeno Općim uvjetima, primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. 9.2. Za rješavanje svih sporova koji proizilaze iz ili u vezi sa Probnim korištenjem, uključujući i sporove u vezi sa tumačenjem ovih Opštih uslova, nadležan je sud u Zagrebu. 9.3. Ovi Opšti uslovi primenjuju se od 21.08.2023. godine.

Opći uvjeti dostupni su u .pdf obliku klikom na link:  OPĆI_UVJETI_KORIŠTENJA_GOOMA