Upravljanje korisnicima- otvaranje i editiranje korisnika, te definiranje prava i hijerarhijske strukture

Nakon odabira opcije Upravljanje korisnicima otvara se forma sa popisom kreiranih korisnika:

Osim osnovnih podataka o djelatniku, potrebno je definirati razinu prava za svakog korisnika.

Svakom korisniku je moguće dodijeliti određenu poziciju unutar hijerarhijske strukture, odnosno svakom korisniku je moguće dodati nadređenog i podređenog korisnika. Nadređeni može imati neograničen broj podređenih korisnika. Nadređeni korisnik, u tom slučaju, može vidjeti sve zapise njemu podređenih korisnika, a podređeni korisnici vide samo svoje zapise i njima podređenih, ali ne i zapise viših razina.

Primjer:

Nadređeni korisnik može imati definiranog zamjenika (koji mu istovremeno može biti i podređeni), koji može vidjeti zapise njegovih podređenih korisnika, ali ne i zapise samog nadređenog.

Dodjela prava – pogleda i editiranja zapisa i/ili upravljanja sustavom određenom korisniku, definira se unutar kartice korisnika. Ova opcija se pojavljuje na kartici korisnika tek nakon kreiranja samog korisnika. Dvoklikom na redak željenog korisnika otvara se kartica u kojoj je moguće editirati podatke o korisniku, definirati varijante odobravanja i dodijeliti prava upravljanja podacima i/ili sustavom.

U kartici za dodjelu prava najprije je potrebno odabrati tvrtku za koju se dodjeljuju prava odabranom korisniku.

  • Prava upravljanja podacima – podrazumijeva prava pogleda, editiranja, brisanja ili dodavanja zapisa za određenog korisnika ili grupu korisnika (moguće je odabrati više prava),
  • Prava upravljanja sustavom – podrazumijeva dodjeljivanje prava za određeni modul sustava.

Admin je rola u sustavu koja ima prava pogleda i editiranja svih modula u administraciji sustava.

Licence – Odabirom oznake Dodaj na korisniku, otvara se prozor za izbor željenih licenci:

  • Full licenca– za korištenje web sustava i mobilne aplikacije
  • Mobilna licenca– za korištenje samo mobilne aplikacije
  • Web licenca– za korištenje samo web sustava
  • Limited licenca– to su korisnici koji ne mogu koristiti ni web ni mobilnu aplikaciju, ali postoje u sustavu da bi netko drugi (administrator podataka) mogao kreirati zapise u njihovo ime.

Odabirom opcije Dodaj korisnika otvara se forma za unos novog korisnika:

Fleet sustav- je opcija koja omogućava integraciju sa fleet management sustavom. U tom slučaju, djelatnik će se po povratku s puta spojiti na fleet sustav i iz njega će se preslikati podaci o prijeđenim rutama, lokacijama i kilometraži, te će se na osnovu tih podataka izračunati putni troškovi.

Predefinirani tekst izvještaja- je opcija koja omogućava predefiniranje teksta izvještaja za tog korisnika. Izvješće s puta mora biti uneseno da bi se putni račun mogao spremiti. Neke tvrtke ne nalažu pisanje izvješća s puta na putnom računu, stoga se određeni tekst može predefinirati i automatski će se pojaviti na svakom putnom računu tog korisnika.

Zadano vozilo- zadano vozilo je opcija koja omogućava predefiniranje određenog vozila za korisnika. Odabrano vozilo se automatski upisuje na formu za novi službeni put ili loko vožnju, ali ga je moguće izmijeniti.

ERP ID-  Putem ovog polja vrši se mapiranje podataka ukoliko je Gooma sustav integriran sa ERP sustavom.

Napomena: Ukoliko poslovni proces tvrtke nalaže odobravanje Putnih naloga/zahtjeva ili Putnih računa, varijantu odobravanja je potrebno odabrati u kartici korisnika kako bi se primijenila na svim njegovim putnim nalozima, tj. računima.

Detaljnije o varijantama odobravanja, pročitajte u poglavlju 2.1.1. Varijante odobravanja.