Dupliciranje putnog naloga

Svaki putni nalog, moguće je duplicirati pomoću opcije „Dupliciraj putni nalog“, čime će se

automatski duplicirati i nalog i račun.

Administrator podataka ima mogućnost dupliciranja putnog naloga i računa od jednog korisnika drugome. Drugim riječima, ukoliko više korisnika putuje na istoj relaciji, administrator podataka može izraditi putni nalog i račun za jednog korisnika i zatim ga duplicirati. Kada se otvori duplicirani zapis, potrebno je odabrati korisnika i po potrebi izmijeniti druge podatke.

Prilikom izmijene datuma, potrebno ih je promijeniti i na putnom nalogu i na putnom računu.

Ukoliko program ne dopušta spremanje, provjerite da li su datumi polaska i povratka ispravno naznačeni, da li je upisana svrha putovanja i izvješće s putovanja.