Varijante odobrenja

Za svaki od modula moguće je definisati neograničen broj varijanti odobrenja, sa neograničenim brojem nivoa odobrenja.

Uz pomoć varijanti odobrenja definišu se različiti tokovi procesa odobravanja za, na primer, odeljenja unutar kompanije.

Varijante se mogu podesiti samo za jedan modul, npr. Putni računi ili Putni nalozi, odnosno putni nalozi i računi moraju biti posebno podešeni.

Svaka varijanta odobrenja mora imati najmanje jedan nivo odobrenja.

Čak i ako preduzeće nema odobrenje u svom poslovnom procesu, ukoliko želi da prati rok za predaju putnih računa i koristi funkcionalnost obaveštenja za dostavljanje putnih računa, potrebno je podesiti jednu varijantu odobrenja, a ako takođe želi da prati statuse plaćanja Putnih faktura, tada je potrebno postaviti dodatni nivo odobrenja Plaćeno, koji će odgovorno lice ažurirati prilikom plaćanja putnih troškova.