Dashboard

Po ulasku u aplikaciju, otvara se nadzorna ploča.

U zaglavlju nadzorne ploče odabire se kalendarski pregled putnih naloga ili putnih troškova.

U zaglavlju kalendarskog prikaza je brzi izbornik filtera:

gooma_dashboard
  • Korisnik – administratori podataka, te administratori sustava imaju mogućnost odabira filtera korisnika. Ostali vide samo svoje troškove,
  • Status putnog naloga – u kojoj fazi procesa je putni nalog.
dashboard- putni troškovi

Prikaz troškova je tablični ili grafički prikaz troškova, koje je moguće filtrirati prema svim željenim parametrima (datumima, korisnicima, mjestu troška itd.)