Dashboard

Po ulasku u aplikaciju, otvara se nadzorna ploča:

gooma_dashboard

U zaglavlju se odabire pregled putnih naloga ili putnih računa:

dashboard- putni računi

U zaglavlju forme je brzi izbornik filtera:

  • Korisnik – administratori podataka, te administratori sustava imaju mogućnost odabira filtera korisnika. Ostali vide samo svoje troškove.
  • Status putnog naloga- u kojoj fazi procesa je putni nalog

Izbornik putnih računa uz Korisnika i Status putnog računa sadrži i:

  • Vrsta troška – odabir filtera vrsta troška

Uz prikaz ukupnih putnih troškova te broja putnih troškova, na ostalim dijelovima nadzorne ploče, dan je kalendarski prikaz putova, te grafički prikaz po vrstama troška.