Opći uvjeti probnog korištenja sustava Gooma („Opći uvjeti“)

1. UVODNE ODREDBE

1.1 Ovi Opći uvjeti isključivo se odnose na probno korištenje sustava Gooma te reguliraju međusobne odnose između društva 4APP SOLUTION d.o.o., Drage Gervaisa 30, Zagreb OIB: 18278836636 i Mobilne komunikacije d.o.o., Drage Gervaisa 26, Zagreb, OIB: 73710439938 („Proizvođač“), s jedne strane, i osobe kojoj je sustav Gooma isporučen kako bi isti isprobao tijekom razdoblja probnog korištenja („Korisnik“), s druge strane.

1.2. Korisnik prihvaća Opće uvjete i isti se na njega primjenjuju od trenutka kada je Proizvođaču podnio Zahtjev za Registraciju sukladno točki 2.4. Općih uvjeta te se smatra da je u tom trenutku između Proizvođača i Korisnika sklopljen ugovor u elektroničkom obliku.

1.3. Istekom razdoblja probnog korištenja na prava i obveze Proizvođača i Korisnika prestaju se primjenjivati ovi Opći uvjeti. Osim ako između Proizvođača i Korisnika nije sklopljen ugovor o korištenju iz točke 1.4. ovih Općih uvjeta, s istim danom Korisniku prestaju sva prava vezana uz korištenje sustava Gooma.

1.4. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na korištenje sustava Gooma nakon isteka probnog korištenja. Za korištenje sustava Gooma nakon isteka probnog korištenja potrebno je da Korisnik s Proizvođačem sklopi zaseban ugovor o korištenju i uplati pripadajuću naknadu za korištenje.

1.5. Dužnost je i pravo Korisnika je da provjeri valjanost Opći uvjeta i, ako se ne slaže s Općim uvjetima, da o tome odmah obavijesti Proizvođača. U navedenom slučaju Probno korištenje se prekida odmah nakon što je Proizvođač zaprimio predmetnu obavijest Korisnika.

1.6. Neovlašteno korištenje sustava Gooma i/ili korištenje suprotno Općim uvjetima predstavlja kršenje autorskih prava Proizvođača.

2. Definicije

2.1. „Gooma sustav“ ili „Gooma“ je aplikacijski softver čiji je Proizvođač jedini i isključivi nositelj prava, autor, izumitelj i vlasnik, a koji kao programski alat služi za prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu. Funkcionalnosti Gooma sustava navedene su u točki 3. Općih uvjeta.

2.2. „Korisnik“ je pravna osoba, vlasnik obrta, nositelj samostalne djelatnosti ili drugi poslovni subjekt, koji je pristupio ovim Općim uvjetima i izvršio Registraciju jednog ili više Krajnjih korisnika.

2.3. „Krajnji korisnik“ je fizička osoba, zaposlena kod Korisnika ili u drugom odnosu s Korisnikom, o čijim putnim troškovima se podaci prikupljaju, obrađuju i distribuiraju putem Gooma sustava.

2.4. „Registracija“ je postupak kojim Proizvođač identificira Krajnjeg korisnika temeljem podataka koje je Korisnik u tu svrhu dostavio Proizvođaču pisanim putem (ime i prezime i email adresa Krajnjeg korisnika) te dodjeljuje Korisniku korisničko ime i lozinku za korištenje Gooma sustava od strane jednog Krajnjeg korisnika. Registracija se obavlja razmjenom elektroničkih poruka između Proizvođača i Korisnika ili prihvaćanjem Općih uvjeta putem internetske stranice www.gooma.biz. U slučaju registracije razmjenom elektroničkih poruka, Proizvođač putem elektroničke pošte (emaila) Korisniku dostavlja Opće uvjete i obrazac Zahtjeva za Registraciju („Zahtjev za Registraciju“) te Registracija započinje u trenutku kada je Korisnik Proizvođaču dostavio valjano ispunjen Zahtjev za Registraciju na elektroničku (email) adresu gooma@4app.hr. U slučaju Registracije putem internetske stranice, Korisnik prihvaća Opće uvjete označavanjem odabira „Prihvaćam Opće uvjete probnog korištenja sustava Gooma“. Registracija u svakom slučaju završava u trenutku kada je Proizvođač Korisniku dostavio elektroničku (email) poruku s korisničkim imenom i lozinkom za korištenje Gooma sustava za Krajnje korisnike navedene u Zahtjevu za registraciju odnosno obrascu prijave putem internetske stranice. Za potrebe ovih Općih uvjeta, potvrda o isporuci elektroničke (email) poruke smatra se dokazom o urednoj dostavi iste.

2.5. „Probno korištenje“ je korištenje Gooma sustava od strane jednog Korisnika u razdoblju od dovršetka Registracije do isteka roka iz točke 5.5. odnosno točke 5.10. Općih uvjeta. Probno korištenje ni na koji način ne obvezuje Korisnika na kupnju Gooma sustava niti da Proizvođača obavijesti da odustaje od kupnje Gooma sustava.

2.6. „Otklanjanje pogrešaka“ je usluga Proizvođača koja omogućava komunikaciju između Proizvođača i Korisnika putem email adrese gooma-helpdesk@4app.hr, isključivo u svrhu otklanjanja pogrešaka u radu Gooma sustava tijekom Probnog korištenja.

2.7. „Osobni podaci“ su podaci koji su kao takvi definirani člankom 4. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („Opća uredba o zaštiti podataka“) i koje je Korisnik dostavio Proizvođaču za potrebe provođenja obrade, kako je to opisano u točki 7. Općih uvjeta.

3. Funkcionalnosti Gooma sustava

Gooma sustav, kao integrirani informacijski sustav, Korisnicima nudi zaokružen i automatiziran proces prikupljanja, obrade i distribucije podataka o putnim troškovima u realnom vremenu, u pokretu te obvezu izrade izvještaja u vezi s putnim troškovima izvršava u trenutku njezina nastajanja.

Gooma sustav podržava korisnički rad na stolnom računalu koristeći internetski preglednik za pristup web aplikaciji te kao mobilna aplikacija koja uz pomoć GPS-a bilježi kretanje i temeljem tih podataka vodi evidenciju i kreira izvještaje, komunicira sa poslužiteljem i distribuira izvještaje putem elektroničke pošte. Gooma sustav moguće je integrirati s ostalim IT sustavima (ERP rješenjima).

Kao geolokacijski servis, Gooma sustav bilježi kretanje, snima troškove i automatski izračunava propisane elemente za evidentiranje i obračun putnih troškova (iznos dnevnice, evidencija korištenja u službene i privatne svrhe, konverzija svih svjetskih valuta u hrvatske kune i dr.) te generira izvještaj putnih troškova. Gooma sustav automatski preuzima ažurne informacije o tečajnoj listi, neoporezivim iznosima dnevnica te prilikom izračuna uzima u obzir porezni status prijevoznog sredstva (privatni ili službeni automobil ili sredstvo javnog prijevoza) kako bi tako sastavljen izvještaj bio u skladu s propisima.

Razmjena podataka između mobilnog uređaja i poslužitelja događa se u realnom vremenu pri čemu se poštuje pravilo kronološkog inkrementalnog nadopunjavanja podataka.

U slučaju kada je sustav van mreže podaci se spremaju na mobilni uređaj te se razmjena podataka s poslužiteljem odvija u trenutku kada mreža bude dostupna.

Kreiranje izvještaja iz prikupljenih podataka može se izvršiti samostalno i neovisno na mobilnom uređaju, ali i putem web aplikacije, ručnim unosom i administriranjem podataka.

Gooma sustav podržava korištenje sučelja na dva jezika, hrvatskom jeziku i engleskom jeziku.

4. Prava intelektualnog vlasništva

4.1 Proizvođač je isključivi nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na Gooma sustavu. Gooma je registrirani žig za računalnu aplikaciju opisanu pod točkom 3. Općih uvjeta, čiji je vlasnik Proizvođač. Korisnik je dužan poštivati sva autorska, intelektualna i druga srodna prava vezana uz Gooma sustav.

4.2. Korisnik Registracijom stječe neisključivo, neprenosivo, prostorno neograničeno pravo korištenja Gooma sustava tijekom Probnog razdoblja i to isključivo u skladu s funkcionalnostima iz točke 3. Općih uvjeta.

4.3. Korisnik nije ovlašten zahvaćati u računalnu ili programsku opremu Gooma sustava, kao ni mijenjati njegov način uporabe ili djelovanja. Ukoliko Korisnik prouzroči kvar ili smetnje u radu Gooma sustava, Proizvođač će iste otkloniti uz naplatu naknade prema važećem cjeniku.

4.4. Korisniku je pogotovo zabranjeno:

 • koristiti Gooma sustav na bilo koji način osim kako je navedeno u ovim Općim uvjetima
 • unatrag razvijati, unatrag kompajlirati, razložiti ili na bilo koji drugi način otkriti izvorni kod
  Gooma sustava ili poduzimati bilo koje druge radnje kojima se vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva na Gooma sustavu
 • poduzimati bilo koje druge radnje kojima se ugrožava, umanjuje ili sprječava korištenje Gooma sustava od strane Proizvođača ili trećih osoba.

5. Probno korištenje


5.1. Korisnik mora ispunjavati tehničke i radne uvjete, koji su potrebni za učinkovito i sigurno Probno korištenje. Predmetni uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici: www.gooma.biz i određuju najmanje:
1. pristup internetu
2. programsku i hardversku opremu za korištenje interneta
3. dodatnu programsku opremu, ako je to uvjet za korištenje određenih funkcionalnosti Gooma

sustava
4. identifikacijska sredstva, koja su preduvjet za Registraciju i korištenje Gooma sustava.

5.2. Korisnik sam osigurava uvjete iz točke 5.1. Općih uvjeta. Proizvođač ne jamči pravilan i siguran rad Gooma sustava, ako Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 5.1. Općih uvjeta.
5.3. Pristup Gooma sustavu se vrši identifikacijom Korisnika s korisničkim imenom i lozinkom koji su mu dodijeljeni Registracijom.
5.4. Probno korištenje traje 30 (trideset) dana od dana Registracije.
5.5. Korisničko ime i lozinka koji su Registracijom dodijeljeni / dostavljeni Korisniku koriste se za pristup Gooma sustavu tijekom Probnog korištenja. Nakon isteka tog razdoblja, Korisnik može pristupiti Gooma sustavu putem korisničkog imena i lozinke koji su mu dodijeljeni / dostavljeni Registracijom isključivo u slučaju da u roku od 30 (trideset) dana Registracije s Proizvođačem sklopi ugovor iz točke 1.4. Općih uvjeta. U suprotnom se predmetni podaci trajno brišu.

5.6. Korisnik je ovlašten koristiti Gooma sustav isključivo za upravljanje putnim troškovima. Svaka druga uporaba Gooma sustava je zabranjena, a pogotovo je zabranjeno:

 • onemogućiti ili ometati druge korisnike u korištenju Gooma sustava
 • objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su
  ilegalni, lažni, uvredljivi ili rasprostranjeni u rasnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj netoleranciji
 • objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma, piramidalne sheme, mogućnosti
  ulaganja ili sheme te druge obavijesti o oglašavanju
 • zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih osoba
 • upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne putem Gooma sustava na bilo koji način koji krši prava intelektualnog vlasništva, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne ili druga prava Proizvođača, ostalih korisnika Gooma sustava ili trećih strana
 • prenositi datoteke i drugi sadržaj u Gooma sustav koji sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, korumpirane datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu Gooma sustava, opreme na kojoj ili s kojim sustav funkcionira
 • prikupljati i na bilo koji način koristiti bilo kakve informacije o Proizvođaču ili trećim osobama
  informacije kroz Gooma sustav,
 • stvoriti ili koristiti lažne identitete u svrhu obmanjivanja Proizvođača ili drugih osoba
 • prikupljati informacije ili koristiti informacije o korištenoj tehnologiji, idejama o kojima je riječ,
  korištenim pristupima i bilo kojem drugom sadržaju Gooma sustava koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

5.7. Proizvođač osigurava nesmetano funkcioniranje Gooma sustava, osim u sljedećim slučajevima:

 • nefunkcioniranja Korisnikove hardverske opreme ili u bilo kojem drugom slučaju kada Korisnik
  ne ispunjava uvjete iz točke 5.1. Općih uvjeta
 • prekida ili smetnji u radu pružatelja cloud usluga, telekomunikacijskih kapaciteta, sustava, drugog hardvera ili bilo kojih tehničkih postrojenja kod Korisnika, pod čime se pogotovo smatraju (ne isključujući druge okolnosti): nedostaci signala operatera, nedostaci u mreži operatera ili Korisnikovoj internoj mreži, nedostaci u kvaliteti usluge operatera i/ili GPS signala i/ili drugih sredstava i usluga koje Korisnik koristi za potrebe korištenja Gooma sustavom (BT podrška, GPRS/3G podrška, GPS podrška, serveri, internetska veza, telefonska centrala, telefoni i dr.) te pogreške u kartografskim podacima i navigaciji koje koristi Gooma sustav
 • tijekom redovnog i izvanrednog održavanja Gooma sustava
 • nadogradnje softvera ili hardvera potrebne za rad Gooma sustava ili na drugi način povezane s radom Gooma sustava
 • više sile.

5.8. Tijekom Probnog korištenja Korisnik ima pravo obavijestiti Proizvođača o pogreškama u radu Gooma sustava, po obavijesti Korisnika, isključivo pružati uslugu Otklanjanja pogrešaka. Svaki drugi oblik korisničke podrške Proizvođač izvršava temeljem prihvaćene ponude od strane Korisnika i po cijenama iz važećeg cjenika Proizvođača za pojedinu vrstu usluge korisničke podrške.


5.9. Ako do dana isteka Probnog korištenja između Proizvođača i Korisnika nije sklopljen ugovor iz točke 1.4. Općih uvjeta, Korisniku s posljednjim danom Probnog korištenja prestaju sva prava na korištenje Gooma sustava.


5.10. U slučaju da Korisnik krši Opće uvjete, Proizvođač je ovlašten, nakon pisanog upozorenja o kršenju i ostavljanja primjerenog roka za prestanak kršenja Općih uvjeta, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) radna dana, Korisniku onemogućiti daljnje Probno korištenje te se smatra da je s tim danom završeno razdoblje Probnog korištenja.

6. Ograničenja odgovornosti

6.1. Korisnik koristi Gooma sustav na vlastitu odgovornost.

6.2. Tijekom Probnog korištenja isključena je odgovornost Proizvođača za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku, izravnu ili neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, dohodak, investicije, dobro ime) koji proizlaze iz korištenja Gooma sustava, povezanih internetskih stranica, proizvoda ili usluge, ili se odnosi na njihovu upotrebu. Ograničenje odgovornosti uključuje (premda time nije ograničeno): prijenos virusa, kvar hardvera, pogrešku veze, zlouporabu ili krađu korisničkog identiteta. Proizvođač također nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz činjenice da se Korisnik oslonio na informacije, proizvode ili usluge objavljene u Gooma sustavu ili na povezanim internetskim stranicama, proizvodima ili uslugama.

6.3. Proizvođač nije odgovoran za sadržaj i/ili rad drugih internetskih stranica, proizvoda i / ili usluga s kojima je moguće povezivanje putem Gooma sustava (u daljnjem tekstu: Srodni sustavi). Proizvođač također nije ovlašten mijenjati, ažurirati ili potvrditi sadržaj Srodnih sustava. Činjenica da Proizvođač omogućuje povezivanje sa Srodnim sustavima nema značaj niti se može tumačiti kao odobrenje, autorizacija, pokroviteljstvo ili bilo koja druga vrsta veze Proizvođača sa Srodnim sustavima. Proizvođač ne odgovara za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku, izravnu ili neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, dohodak, investicije, dobro ime) uzrokovanu uporabom bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili usluge Srodnih sustava ili oslanjanjem na iste.

6.4. Korištenjem Gooma sustava Korisnik se ne oslobađa obveza propisanih pozitivnim propisima u vezi dužnosti evidentiranja i obračuna putnih troškova te snosi isključivu odgovornost za poštivanje svih pozitivnih propisa u tom smislu.

7. Zaštita osobnih podataka

7.1. U svrhu ispunjavanja međusobnih prava i obveza u vezi Probnog korištenja Gooma sustava Proizvođač i Korisnik razmjenjuju osobne podatke na način da Proizvođač, kao izvršitelj obrade, u ime Korisnika, kao voditelja obrade, provodi obradu Osobnih podataka.

7.2. Proizvođač će obrađivati Osobne podatke isključivo u skladu sa prirodom i svrhom obrade kako je to utvrđeno točkama 2.3. i 3. Općih uvjeta i pisanim uputama Voditelja obrade. Korisnik ima pravo izmijeniti i/ili dopuniti upute za obradu Osobnih podataka te o istima pravovremeno obavijestiti Proizvođača.

7.3. Trajanje obrade je dopušteno i ograničeno isključivo u razdoblju od podnošenja Zahtjeva za Registraciju do isteka Probnog korištenja odnosno do ispunjenja obveza iz Općih uvjeta i brisanja ili vraćanja osobnih podataka u slučaju da do dana isteka Probnog korištenja nije sklopljen ugovor iz članka 1.4. Općih uvjeta, uz uvjet pridržavanja propisanih rokova čuvanja.

7.4. Proizvođač će obrađivati Osobne podatke koji se prikupljaju u postupku Registracije Korisnika i putem Gooma sustava i to:

(a) sljedeće vrste osobnih podataka:

(1) ime i prezime

(2) adresa elektroničke pošte (e-mail adresa)

(3) registarska oznaka automobila

(4) lokacija

(b) koji se odnose na:Krajnjeg korisnika

(c) u svrhu: ispunjavanja međusobnih prava i obveza između Proizvođača i Korisnika koja za njih proizlaze iz Probnog korištenja Gooma sustava od strane Korisnika, Otklanjanja pogrešaka od strane Proizvođača i informiranja Korisnika (npr. o radu i održavanju Gooma sustava, o proizvodima i uslugama Proizvođača).

7.5. Proizvođač osigurava da Osobni podaci nisu niti neće biti priopćeni niti otkriveni neovlaštenim trećim stranama, osim u okolnostima kada je to dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka, zakonom ili od strane Korisnika ili temeljem pisane suglasnosti ispitanika.

7.6. Proizvođač će bez odgode, u pisanom obliku, obavijestiti Korisnika ako podaci kojima pristupa ili koje obrađuje nisu u skladu s točkom 7.4. Općih uvjeta.

7.7. Korisnik je dužan provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te ima sljedeća prava i obveze:

 • davati upute Proizvođaču u skladu sa zakonitom pravnom osnovom za obradu i načelima
  obrade osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka
 • poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se ispitanicima pružile propisane informacije u vezi
  s obradom osobnih podataka koja se odnosi na njih
 • poduzimati odgovarajuće mjere kako bi pravovremeno postupio po zahtjevu ispitanika u svrhu ostvarivanja njegovih prava.

7.8. Korisnik je suglasan i ovlašćuje Proizvođača da koristi podizvođače koji će obavljati određene aktivnosti u vezi obrade Osobnih podataka iz ovih Općih uvjeta, pod uvjetom da podizvođači prilikom i u vezi obrade Osobnih podataka ispunjavaju sve obveze iz ovih Općih uvjeta kao da su i sami pristupili istima. Svaki podizvođač će poduzeti organizacijske i tehničke mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. U slučaju propusta podizvođača da ispuni svoje obveze zaštite Osobnih podataka, Proizvođač odgovara Korisniku za podizvođačevo (ne)ispunjenje predmetnih obveza. Korisnik izričito pristaje da Proizvođač koristi podizvođače s kojima ima sklopljene ugovore u trenutku kada je Korisnik pristupio ovim Općim uvjetima. Proizvođač će obavijestiti Korisnika o namjeravanoj dopuni ili zamjeni podizvođača, dajući mu mogućnost prigovora na isto. Ako prigovor nije razumno opravdan i rezultira dodatnim troškovima za Proizvođača, Korisnik je dužan nadoknaditi Proizvođaču nastale dodatne troškove te pristaje na sve posljedice koje u tom slučaju mogu nastati u vezi s Probnim korištenjem Gooma sustava.

7.9. Proizvođač je dužan:

  • obrađivati Osobne podatke prema pisanim uputama Korisnika i u skladu s Općim uvjetima
  • osigurati da osobe ovlaštene za obradu Osobnih podataka postupaju prema uputama
   Korisnika i da su se obvezale na poštivanje povjerljivosti
  • implementirati i provoditi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti u skladu s člankom 32. Opće uredbe o zaštiti podataka i ovim Općim uvjetima
  • poštivati zabranu angažiranja podizvođača bez pisanog odobrenja Korisnika u skladu s člankom 28. stavak 2. i člankom 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i prethodnom točkom 7.8. ovih Općih uvjeta
  • poštivati sve druge primjenjive uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka u vezi obrade Osobnih podataka
  • pomagati Korisniku, u mjeri u kojoj je to moguće, u ispunjavanju njegovih obveza odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika
  • pomagati Korisniku, u mjeri u kojoj je to razumno, u osiguravanju usklađenosti s obvezama u skladu s članicama 32. do 36. GDPR Uredbe
  • omogućiti Korisniku provođenje nadzora
  • obavijestiti Korisnika o povredi Osobnih podataka
  • po izboru Korisnika, nakon dovršetka pružanja usluga vezanih za obradu brisati ili vratiti Osobne podatke Korisniku
  • surađivati s nadzornim tijelom u obavljanju njegovih zadaća.

7.10. Proizvođač jamči da će u ispunjavanju obveza iz ovih Općih uvjeta provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti Osobnih podataka i razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem Osobnih podataka, na način da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Proizvođač će pogotovo osigurati sljedeće tehničke i organizacijske mjere:

 • osigurati dovoljne mjere fizičke sigurnosti za poslovne prostore u kojima se nalaze uređaji i sustavi koji se koriste za obradu Osobnih podataka kako bi bili dostupni samo ovlaštenom osoblju
 • sva računala uključujući prijenosne i mobilne uređaje redovito ažurirati pomoću sigurnosnih programskih ispravki koje izdaje proizvođač operativnog i aplikativnog sustava
 • usvojiti prikladne mehanizme u svrhu zaštite elektroničke pošte i poslovnih aplikacija od neovlaštenog pristupa (neodobrene modifikacije, kopiranja, brisanja, prosljeđivanja i pregledavanja)
 • implementirati sustav identifikacije i autorizacije osoba ovlaštenih za obradu osobnih podataka na svim uređajima i sustavima koji se koriste za obradu Osobnih podataka na način da bude moguće jednoznačno odrediti aktivnosti svake pojedine osobe (korisničko ime i zaporka odnosno PIN za mobilne telefone)
 • izbjegavati upotrebu jedinstvenih korisničkih imena i zaporki za više ovlaštenih osoba
 • definirati i koristiti snažne zaporke
 • koristiti samo ovlašteni i uredno licencirani softver na prijenosnim i mobilnim uređajima
 • aktivirati antivirusni sustav na svim prijenosnim i mobilnim uređajima
 • osigurati da antivirusni sustav permanentno radi i da je redovno ažuriran s najnovijim nadogradnjama prema preporuci proizvođača
 • kod spremanja osjetljivih Osobnih podataka na vanjske medije (USB, CD, vanjski disk itd.) iste dodatno zaštititi zaporkom (npr. Excel ili Word password) ili kriptirati pomoću nekog od alata za kriptiranje (npr. 7zip, Bitlocker itd.) kako ne bi bili čitljivi u slučaju neovlaštenog pristupa uslijed gubitka ili krađe vanjskog medija
 • spriječiti svako neovlašteno iznošenje Osobnih podataka izvan službenih prostorija kao i svako neovlašteno dijeljenje bilo putem fizičkih medija ili slanjem putem mreže
 • prilikom otpisa i ekološkog zbrinjavanja računala i računalne opreme prethodno osigurati da su svi Osobni podaci trajno i nepovratno izbrisani korištenjem nekog od alata za sigurno brisanje ili fizičkim uništenjem
 • onemogućiti pristup prostorijama, opremi i sustavima odmah nakon prestanka radnog/ugovornog odnosa osobe koja je obrađivala Osobne podatke.

7.11. Pri izvršavanju svojih zadataka i obveza Proizvođač surađuje sa Korisnikovim službenikom za zaštitu podataka ako je isti imenovan, a u suprotnom sa osobom koja je ovlaštena od strane Korisnika i o kojoj je Korisnik pisanim putem obavijestio Izvršitelja obrade.

7.12. Proizvođač jamči da se Osobni podaci ne prenose u zemlje izvan Europskog gospodarskog područja. U slučaju da se ukaže potreba da Proizvođač prenosi Osobne podatke u zemlje izvan Europskog gospodarskog područja, o tome će bez odgode izvijestiti Korisnika. U opisanom slučaju, Proizvođač će osigurati da je prijenos Osobnih podataka u skladu s odgovarajućim zaštitnim mjerama koje su propisane u obvezujućim propisima koji uređuju područje zaštite Osobnih podataka i u tom slučaju će s Korisnikom potpisati Standardne ugovorne klauzule Europske komisije koje će biti važeće u tom trenutku.

7.13. Proizvođač i Korisnik su međusobno odgovorni za naknadu štete koja bi drugoj strani nastala zbog povrede obveza koje proizlaze iz ove točke 7. Općih uvjeta.

8. Važenje i izmjena Općih uvjeta

8.1. Proizvođač objavljuje važeće Opće uvjete i/ili izmjene Općih uvjeta na internetskoj stranici www.gooma.biz, na kojoj je omogućeno preuzimanje Općih uvjeta u formatu podobnom za ispis. Korisnik je ovlašten zatražiti od Proizvođača da mu omogući pristup Općim uvjetima koji su bili na snazi određeno vremensko razdoblje i više nisu važeći, ako se isti odnose na razdoblje nakon podnošenja zahtjeva za Registraciju tog Korisnika.

8.2. Izmjene Općih uvjeta objavljuju se na način iz točke 8.1. najmanje 8 (osam) dana prije stupanja na snagu.

9. Završne odredbe

9.1 Za tumačenje Općih uvjeta, a u slučaju da određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima, primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

9.2. Za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz ili u vezi korištenja Gooma sustava, uključujući spor u vezi tumačenja ovih Općih uvjeta, nadležan je sud u Zagrebu.

9.3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 19. rujna 2018. godine.

Opći uvjeti dostupni su u .pdf obliku klikom na link:  OPĆI_UVJETI_KORIŠTENJA_GOOMA