Računovođa savjetuje – Kada službeni automobil smije biti dan na raspolaganje zaposleniku u službene i/ili privatne svrhe?

Službeni automobil često je sadržan u uvjetima rada brojnih zanimanja. I dok nam se za neke poslove poput dostave, terenskih radova ili pružanja usluga na lokaciji klijenta, čini sasvim jasnim način korištenja vozila tvrtke, za mnoga zanimanja nismo posve sigurni kako regulirati ustupanje automobila zaposleniku.

Što ako se radi o menadžerskoj poziciji koja u vidu bonusa nudi mogućnost korištenja automobila? Ili o prodajnom poslu koji podrazumijeva da automobil bude na raspolaganju zaposleniku u svakom trenutku? A što ako ste vlasnik manje tvrtke i želite si kupiti automobil koji će vam koristiti i poslovno i privatno?

Pitanja je jako puno i mnogi poduzetnici se nađu pred dilemom na koji način kupiti automobil te da li možda čine neki prekršaj njegovim korištenjem u privatno vrijeme.  Odgovore nam je dala Dajana Bakić Pinoza, direktorica knjigovodstvenog servisa Pin Scriptum.

Kakav ‘službeni automobil’ može biti?

Kako zakon tretira kupnju službenog automobila?

Dajana:  Kupnja automobila nekog društva je dugotrajna imovina društva, kao takvo društvo može raspolagati sa svojom imovinom primjenjujući zakonske okvire koji se na tu imovinu odnose. Društvo odlukom može davati na korištenje automobil osobama koje su u radnom odnosu neovisno na kojoj su poziciji, osobama kojima se isplaćuje poduzetnička plaća te trećim osobama u neograničenom vremenskom trajanju.

Ima li ograničenja kakav automobil se smije kupiti u vidu vrste ili vrijednosti?

Dajana: Kupnja automobila trebala bi imati svrhu i namjenu, a samim tim određuje se porezni položaj korištenja automobila. Nema ograničenja kod nabave i vrijednosti ali ograničenja postoje kod priznavanja poreznog položaja, odnosno priznavanja troškova te priznavanja pretporeza.

Izmjene Zakona o PDV-u koje su primjenjuju od 01.01.2018.g. vezane za odbitak PDV-a pri nabavi ili najmu osobnog automobila tumači da se na vozilo iznad vrijednosti 400.000,00 kn ne može odbiti pretporez, a do vrijednosti 400.000,00  može se odbiti 50% i priznati su troškovi održavanja u visini 50%.

Kome se smije odobriti korištenje službenog automobila?

Da li zaposlenik mora zadovoljavati neke kriterije da bi koristio službeni automobil i u privatno vrijeme?

Dajana: Sukladno Zakonu porezna na dohodak u ovom slučaju status osobe bitan je samo zbog utvrđivanja načina oporezivanja. Ako automobil koristi osoba koja je u radnom odnosu onda se obračunava plaća u naravi, a ako je u pitanju treća osoba tada se obračunava drugi dohodak. Pri tome moramo razlikovati da li se automobil daje na korištenje u službene i privatne svrhe ili samo u privatne svrhe.

Kakav ugovor se mora sklopiti sa zaposlenikom oko korištenja automobila u cjelodnevne svrhe?

Dajana: Korištenje automobila može se ugovoriti  ugovorom o  radu, a može biti uređeno i drugim internim aktom društva npr. odlukom, pravilnikom i sl. Prema odredbama Zakona poreza na dohodak uporaba službenog automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi te podiže osnovicu za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak te prirezu poreza na dohodak.

Što se računovodstveno treba ispuniti da bi korištenje auta bilo po zakonu?

Dajana: Pravilnikom poreza na dohodak čl. 22  utvrđena su tri načina obračuna primitka u naravi prema opsegu stvarnog korištenja:

  • 1% vrijednosti iskazane na računu za nabavu automobila uključujući PDV i poseban porez na motorna vozila
  • 20% vrijednosti iskazane na računu operativnog lizinga ili dugotrajnog najma uključujući PDV
  • u vrijednosti stvarno prijeđenih kilometara u privatne svrhe 2kn/km, u tom slučaju je potrebno voditi tablicu prijeđenih kilometara.

Pri obračunu i plaćanju primitka u naravi treba voditi računa da se doprinosi,  predujam poreza i prireza plaća do 15. u mjesecu za primitak nastao u prethodnom mjesecu te isti iskazuje na JOPPD obrascu do istog datuma.

U slučaju da se automobil koristi samo u privatne svrhe tada se to tretira kao najam vozila, odnosno kao isporuka usluge koja je oporeziva PDV-om.

Smije li zaposlenik auto koristiti i za vrijeme godišnjeg odmora?

Zakonom o radu uređeno je da se plaća može ugovarati u naravi ili novcu. Iz toga proizlazi da ukoliko je dio plaće ugovoren u naravi ( u ovom slučaju korištenje automobila u službene  i privatne svrhe) radnik može koristiti automobil na godišnjem odmoru jer se naknada  za  godišnji  odmor računa kao prosjek zadnje tri isplaćene plaće uključujući i dio u naravi.